Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego w latach 1870-2019 Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego w latach 1870-2019
The evolution of the international monetary system from 1870 to 2019
Dissertation advisor:
Organizational unit: Faculty of Economics
Date of approval of the subject: Nov. 12, 2020
Abstract:
PL
Praca pod tytułem ,,Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego w latach 1870-2019'' ma na celu przedstawienie ewolucji międzynarodowego systemu walutowego. Pierwszy rozdział pracy podejmuje tematykę systemu waluty złotej i systemu dewizowo-złotego. Siłą napędową każdej gospodarki jest wymiana dóbr i usług. W przeciągu dziejów powstanie pieniądza stało się niewątpliwie nieuniknionym procesem w rozwoju cywilizacyjnym. Na przestrzeni czasu jako środek wymiany używano wiele różnych towarów aczkolwiek to dwa metale: złoto i srebro wyparły wszystkie inne towary - w wyniku rynkowej konkurencji. Złoto stało się przedmiotem pożądania w celach nie tylko ozdobnych czy kolekcjonerskich. Przede wszystkim osiągnęło rolę pieniądza, czyniąc go najlepszym medium wymiany w gospodarce XX. Międzynarodowy System Walutowy jest konstrukcją historyczną i występował pod postacią: pełnej waluty złotej, ograniczonej waluty złotej, waluty sztabowo-złotej, dewizowo-złotej oraz wielodewizowej. Kurs walutowy jako cena pieniądza zagranicznego spełnia dwie podstawowe funkcje: informacyjną i cenotwórczą. Można wykorzystać go do przeliczania cen zagranicznych na ceny krajowe oraz ustalić koszyk dóbr i parytet siły nabywczej danej waluty. Dzięki temu możliwe jest porównanie cen towarów krajowych z cenami towarów zagranicznych. Drugi rozdział skupia się na systemie walutowym z Bretton Woods, a mianowicie przyczynach upadku tego systemu, który załamał się w 1971 roku. System zabezpieczył gospodarkę światową zapewniając jej pieniądz międzynarodowy w postaci dolara, jedynej waluty, która do pewnego stopnia zachowała wymienialność na złoto. Celem przestrzegania i kontroli postanowień systemu przez 730 delegatów z 44 sprzymierzonych państw uczestniczących w konferencji powołano do życia Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Trzeci rozdział został poświęcony w dużej mierze ewolucji współczesnego systemu walutowego. Dwa ostatnie podpunkty tego rozdziału poświęcone są kolejno roli dolara i euro w sferze oficjalnej oraz prywatnej. Wprowadzenie nowej waluty oraz powołanie strefy euro stworzyło nowy, drugi co do wielkości po USA obszar gospodarczy na świecie.
(not given)
Keywords:
PL
ewolucja, międzynarodowy system walutowy, parytet, rezerwa złota, pieniądz fiducjalny.
(not given)
Reviewers: