Zależność zaburzeń mowy i osiągnięć szkolnych dziecka u uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach Master thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Zależność zaburzeń mowy i osiągnięć szkolnych dziecka u uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach
(not given)
Dissertation advisor:
Organizational unit: Faculty of Humanities
Date of approval of the subject: Jan. 31, 2018
Date of submission: June 21, 2018
Abstract:
PL
Niniejsza praca została zatytułowana „Zależność zaburzeń mowy i osiągnięć szkolnych dziecka u uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach”. Głównym celem pracy jest analiza porównawcza wyników osiąganych w edukacji przez uczniów, którzy mają zaburzenia wymowy oraz wyników dzieci, które takich zaburzeń nie mają. Przedmiotem badań są wypowiedzi dzieci zebrane w trakcie badania Logopedycznym Testem Przesiewowym, oceny osiągane w szkole oraz wyniki ankiet oceniających sprawności dzieci.
Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym dotyczącym mowy i myślenia dziecka i składa się z czterech podrozdziałów. Praca rozpoczyna się od najbardziej podstawowych zagadnień. W pierwszym podrozdziale wyjaśnione zostało pojęcie mowy w ujęciu różnych autorów, gdyż w nauce spotykamy liczne próby zdefiniowania tego terminu, ponieważ był on modyfikowany i uaktualniany na przestrzeni lat. Drugi podrozdział dotyczy rozwoju mowy dziecka. Na podstawie prac wielu badacz, scharakteryzowany został proces nabywania mowy przez dziecko z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształtowania się mowy dziecka. W podrozdziale trzecim zawarte są rozważania dotyczące myślenia u dziecka. Podrozdział ten jest istotny, ponieważ pomiędzy myśleniem a mową istnieje niewątpliwie ważna zależność. Czwarty, a zarazem ostatni podrozdział poświęcony jest zaburzeniom mowy i jej klasyfikacjom.
Rozdział drugi stanowi omówienie metodologii badań własnych. Ta część pracy, poświęcona jest charakterystyce najistotniejszych zagadnień, które dotyczą między innymi: celu pracy i przedmiotu badań, opisu zastosowanych metod i narzędzi badawczych, organizacji i przebiegu badań, a także charakterystyki badanej grupy. W postępowaniu diagnostycznym uwzględniony został wywiad z wychowawcą i logopedą, obserwacje uczniów oraz analizę świadectw szkolnych. Podstawowe narzędzia badawcze to: Logopedyczny Test Przesiewowy Dla Dzieci w Wieku Szkolnym autorstwa S. Grabiasa, Z. M. Kurkowskiego i T. Woźniaka (2007), a także analiza ankiety, w której nauczyciele ocenili sprawności uczniów.
Trzeci rozdział zawiera analizę i interpretację badań własnych. W tej części zaprezentowane są wyniki uzyskane za pomocą Logopedycznego Testu Przesiewowego dla Dzieci w Wieku Szkolnym autorstwa S. Grabiasa, Z. M. Kurkowskiego i T. Woźniaka (2007), a także oceny końcoworoczne uczniów i wyniki ankiet.
Interpretacja i wyniki powyższych prób wskazują na występowanie zależności pomiędzy zaburzeniami wymowy a niższymi osiągnięciami szkolnymi dzieci. Zestawione wyniki osiągnięte przez grupę badaną i grupę kontrolną wyraźnie wskazują, iż grupa badana mająca zaburzenia mowy osiągnęła gorsze wyniki we wszystkich trzech kategoriach oceny.
(not given)
Keywords:
PL
mowa, myślenie u dziecka, rozwój mowy dziecka, zaburzenia mowy
(not given)
Reviewers: